• Rozdział 8

  Zrzeszenie
  "Wolność i Niezawisłość"

  Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”: Feliks Malinowski „Żuraw”, Józek Szczerbiński „Jóź”, 1945 r.
  Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”: Janusz Pawełczak „Głaz”, Robert Surdacki „Robek”, Benedykt Surdacki „Cygan”, Wacław Gąsiorowski „Orlik”, 1945 r.
  Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) było największą organizacją konspiracyjną działającą w Polsce w pierwszych latach powojennych. Zostało utworzone 2 września 1945 r. przez grupę wysokich oficerów rozwiązanej w styczniu 1945 r. AK pod przewodnictwem płk. dypl. Jana Rzepeckiego.

  Kadrę WiN mieli tworzyć głównie niezdekonspirowani byli żołnierze AK. W zamyśle głównymi celami organizacji miało być gromadzenie informacji o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, a także prowadzenie wśród społeczeństwa propagandy niepodległościowej. Przywódcy WiN nie podzielali rozpowszechnionego wówczas w społeczeństwie przekonania o rychłym wybuchu kolejnej wojny światowej między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, dlatego też jedyną nadzieję na zachowanie niepodległości Polski upatrywali w wygranej ugrupowań niekomunistycznych w zbliżających się wyborach parlamentarnych. J. Rzepecki i jego współpracownicy byli przeciwni kontynuowaniu oporu zbrojnego przez poakowskie oddziały partyzanckie i podejmowali systematyczne wysiłki w celu ich rozwiązania. Zabiegi te nie zawsze spotykały się ze zrozumieniem ze strony lokalnych dowódców, którzy niechętnie podporządkowywali się nowym wytycznym.

  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”. Od lewej: „Czajka”, za nim „Jur” (w białym kołnierzyku), Kazimierz Gałuszka „Kazek”, kolega szkolny „Zapory”, następnie „Wydra” i ostatni z prawej Władysław Winogrodzki „Modrzew”, wiosna 1945 r.
  • Kurs młodszych dowódców piechoty Obwodu Tomaszów Lubelski AK-DSZ, kwiecień–maj 1945 r.
  • Kurs młodszych dowódców piechoty Obwodu Tomaszów Lubelski AK-DSZ, kwiecień–maj 1945 r.

  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”. Od prawej: Ryszard Krusche „Czarny Renek”, „Łoś”, Marian Pawełczak „Morwa”, „Antoś” (N.N.), Janusz Pawełczak „Głaz”, zima 1945/1946 r.
  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”. Szczepan Żelazny „Żaba” ze swoim patrolem, 1945 r.
  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”, 1945 r.
  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”: Janusz Pawełczak „Głaz”, Władysław Sobczak „Czajka”, 1945 r.

  W efekcie na znacznych terenach byłej Polski lubelskiej (zwłaszcza na Lubelszczyźnie i Białostocczyźnie) Zrzeszenie zachowało swój wojskowy, akowski charakter, prowadząc, niekiedy zakrojone na szeroką skalę, działania zbrojne przeciwko lokalnym instytucjom władzy komunistycznej.

  Działalnością Zrzeszenia kierował Zarząd Główny z prezesem na czele. Pierwszym prezesem WiN został Jan Rzepecki, po jego aresztowaniu (5 listopada 1945 r.) funkcję tę pełnili kolejno: płk Jan Szczurek-Cergowski (do 23 listopada 1945 r.), płk Franciszek Niepokólczycki (do 22 października 1946 r.), ppłk Wincenty Kwieciński (do 5 stycznia 1947 r.) oraz ppłk Łukasz Ciepliński (do 27 listopada 1947 r.).

  Struktura terytorialna WiN oparta była na trzech obszarach: Obszar Południowy, Centralny i Zachodni – te z kolei dzieliły się na Okręgi. Zarządom Okręgów podlegały struktury powiatowe (tzw. Rady), którym z kolei miały być podporządkowane organizacje gminne zwane Kołami. Szczeblem pośrednim między Radą a Okręgiem był Rejon obejmujący z reguły obszar kilku powiatów. Na niektórych terenach (np. na Lubelszczyźnie) nazewnictwo przyjęte przez władze WiN nie było stosowane, a lokalni dowódcy nadal wykorzystywali nomenklaturę akowską (Okręg, Inspektorat, Obwód, Placówka).

  • Żołnierz ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”, Władysław Winogrodzki „Modrzew” i Kazimiera Sowa (Sowińska), 1945 r.
  • Żołnierz ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”, Roman Groński „Żbik”, 1945 r.
  • Żołnierze ze Zgrupowania Oddziałów AK-DSZ-WiN „Zapory”: Robert Surdacki „Robek”, „Modrzew”, Jan Szaliłow „Renek”, 1945 r.

  • Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” i kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, pow. Lubartów, lipiec 1947 r.
  • Oddział por. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, pow. Lubartów, wiosna 1946 r.
  • Żołnierze oddziału AK-WiN Włodzimierza Kozłowskiego „Oriona”. Pierwszy z lewej Kazimierz Borkowski „Szatyn”, obok Czesław Burzyński, Radomskie, jesień 1945 r.

  Od połowy 1946 r. Zrzeszenie WiN posiadało także swoje przedstawicielstwo na Zachodzie w postaci kierowanej przez Józefa Maciołka Delegatury Zagranicznej WiN.

  Zrzeszenie zakończyło działalność na przełomie 1947 r. i 1948 r. w wyniku aresztowania przez UB członków tzw. IV Zarządu Głównego WiN z ppłk Łukaszem Cieplińskim na czele.

  Zimą i wiosną 1948 r. w miejsce autentycznej organizacji konspiracyjnej „bezpieka” utworzyła strukturę prowokacyjną zwaną potocznie V Komendą WiN. Głównymi celami tej prowokacji miało być kontrolowanie aktywności środowisk niepodległościowych w kraju oraz działalności Delegatury Zagranicznej WiN. Operacja ta, nosząca kryptonim „Cezary”, została zakończona w grudniu 1952 r. „ujawnieniem się” członków V Komendy WiN.

  Tadeusz Zieliński „Igła” (pierwszy z lewej), dowódca oddziału WiN wraz ze swym podkomendnym, okolice Skaryszewa, Radomskie, wiosna 1946 r.
  Marian Sadowski „Dzida”, dowódca oddziału WiN, Radomskie, 1946 r.